facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Zakres działania

Dział Nauki i Badań jest jednostką integrującą działania w zakresie: wspierania rozwoju nauczycieli akademickich, pozyskiwania środków na badania naukowe i ich realizacji, zarządzania infrastrukturą badawczo-dydaktyczno-artystyczną, organizacji konferencji naukowych, widzialności naukowej Uniwersytetu, ewaluacji jakości działalności naukowej oraz innych działań z obszaru wspierania badań naukowych wynikających ze strategii rozwoju Uniwersytetu.

1. Zespół projektów badawczych krajowych – funkcje:

1) informacyjno-doradcze: a) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o programach finansujących działalność badawczą, b) doradztwo w zakresie formalno-prawnych aspektów programów finansowania działalności badawczej, c) doradztwo w zakresie inicjowania, organizowania i zarządzania projektami badawczymi, d) organizowanie szkoleń i spotkań dotyczących finansowania działalności badawczej;

2) formalno-organizacyjne: a) utrzymywanie kontaktu z instytucjami w zakresie aplikowania o środki na działalność badawczą, b) udział w sporządzaniu wniosków i przygotowaniu wniosków o finansowanie działalności badawczej, w szczególności w zakresie formalno-prawnym, c) koordynowanie procesu gromadzenia dokumentacji aplikacyjnych, d) koordynowanie procesu zawierania umów konsorcjów badawczych;

3) kontrolno-organizacyjne:a) obsługa administracyjna projektów badawczych, b) kontrola formalnych aspektów realizacji projektów badawczych, c) koordynowanie procesu wydatkowania środków projektów badawczych na zatrudnienie oraz usługi badawcze;

4) sprawozdawcze: a) gromadzenie informacji o przebiegu projektów badawczych w aspekcie sprawozdawczości, b) wsparcie i udział w opracowaniu dokumentacji sprawozdawczej projektów badawczych, c) gromadzenie i opracowanie informacji dotyczących projektów badawczych w kontekście ewaluacji, d) gromadzenie informacji o aktywności badawczej finansowanej z projektów badawczych;

5) koordynacyjne: a) koordynowanie procesu tworzenia projektów badawczych międzywydziałowych, b) koordynowanie procesu kontroli projektów badawczych, c) koordynowanie marketingu projektów badawczych.

2. Zespół infrastruktury badawczo-dydaktycznej:

1) ewidencja, analiza wykorzystania i kontrola funkcjonowania infrastrukturalnych zasobów badawczych: a) gromadzenie i opracowywanie informacji o zasobach badawczych jednostek Uniwersytetu, b) gromadzenie i analiza wykorzystania zasobów naukowo-badawczych w kontekście infrastruktury węzłowej i wyspowej oraz kluczowej i strategicznej, c) koordynowanie procesu kontroli wykorzystania zasobów badawczych jednostek Uniwersytetu, d) gromadzenie informacji o aktywności badawczej finansowanej ze środków na infrastrukturalne zasoby badawcze;

2) obsługa formalno-administracyjna udostępniania zasobów badawczych na zewnątrz, na zasadach obowiązujących w Uniwersytecie: koordynowanie procesu wynajmu, udostępniania, użyczania zasobów badawczych jednostek Uniwersytetu;

3) marketing zasobów badawczych Uniwersytetu: a) opracowywanie i prezentowanie informacji o zasobach badawczych jednostek Uniwersytetu, b) organizowanie prezentacji zasobów badawczych jednostek na targach, konferencjach, warsztatach, etc.;

4) tworzenie planów i organizowanie procesu rozwoju zasobów badawczych: a) gromadzenie informacji o zapotrzebowaniu na zasoby badawcze jednostek Uniwersytetu, b) gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o programach finansujących pozyskiwanie zasobów badawczych, c) koordynowanie procesu pozyskiwania infrastrukturalnych zasobów badawczych, d) kreowanie działań na rzecz rozwoju infrastrukturalnych zasobów badawczych w tym poprzez budowę takich zasobów;

5) obsługa procesu pozyskiwania zasobów badawczych: a) udział w sporządzaniu wniosków i przygotowaniu wniosków o finansowanie rozwoju infrastrukturalnych zasobów badawczych, b) koordynowanie procesu gromadzenia dokumentacji aplikacyjnych;

6) ewidencja wykorzystania infrastruktury badawczej w kontekście ewaluacji: opracowanie karty ewaluacji infrastruktury; 7) ewidencja laboratoriów i pracowni Uniwersytetu, w tym poprzez prowadzenie serwisu www.

3. Zespół organizacji konferencji i widzialności naukowej:

1) organizacja szkoleń, warsztatów i seminariów aparaturowych: a) gromadzenie informacji o możliwych aktywnościach na bazie infrastrukturalnych zasobów badawczych, b) inicjowanie, animowanie i koordynowanie procesu organizacji szkoleń, warsztatów i seminariów;

2) obsługa procesu organizacji konferencji naukowo-badawczych Uniwersytetu: a) gromadzenie informacji o konferencjach planowanych do organizacji przez Uniwersytet, b) koordynowanie procesu organizacji konferencji, c) obsługa formalno-administracyjna konferencji;

3) obsługa procesu pozyskiwania finansowania konferencji naukowo-badawczych Uniwersytetu: a) marketing konferencji Uniwersytetu, b) ewidencjonowanie środków na organizację konferencji;

4) koordynowanie prowadzenia bazy ekspertów Uniwersytetu we współpracy z jednostkami administracji ogólnouczelnianej i wydziałowej;

5) monitorowanie i koordynowanie procesów widzialności naukowej Uniwersytetu, w tym w zasobach informatycznych UŚ oraz systemach informatycznych międzynarodowych. 

4. Biuro Doskonałości Naukowej i Ewaluacji:

1) koordynacja procesu administracyjnej obsługi nadawania stopni i tytułów naukowych we współpracy z wydziałowymi biurami ds. ewaluacji i obsługi instytutów;

2) koordynacja i nadzór nad obsługą formalno-administracyjną procesu udzielania zamówień na usługi badawcze;

3) weryfikacja merytoryczna umów cywilnoprawnych finansowanych z subwencji statutowych;

4) koordynacja administracyjna procesu gromadzenia informacji/danych na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej we współpracy z wydziałowymi biurami administracyjnymi; bieżąca analiza informacji o działalności badawczej Uniwersytetu w kontekście ewaluacji;

5) koordynacja spraw związanych z udzielaniem pracownikom urlopów dla celów naukowych;

6) obsługa programów projakościowych;

7) obsługa senackich komisji i innych ciał statutowych (komisja interdyscyplinarna ds. stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki; komisja ds. badań naukowych);

8) obsługa rektorskich komisji ds. nagród dla nauczycieli akademickich oraz procesów związanych z nagradzaniem pracowników w obszarze badań naukowych;

9) sporządzanie sprawozdań z działalności naukowo-badawczej Uniwersytetu - wewnętrznych jak również na potrzeby instytucji zewnętrznych (w tym GUS, MNISW);

10) przekazywanie do jednostek organizacyjnych (wydziały, instytuty etc.) informacji o procesach, działaniach na rzecz wspierania badań naukowych, ewaluacji i innych w zakresie prowadzonych przez dział spraw;

11) obsługa pozostałych procesów w obszarze wspierania badań naukowych i twórczości artystycznej wynikających ze zmian ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz zmian organizacyjnych Uczelni;

12) bieżąca współpraca z biurami ewaluacji i obsługi instytutów w zakresie prowadzonych spraw, realizacji wskaźników określonych w strategii rozwoju Uniwersytetu w obszarze badań naukowych. 

 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.