facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę osiągnięcia naukowe kandydata w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku, uwzględniając następujące kryteria:

  • dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje

w czasopismach naukowych, monografie, udział w realizacji projektów badawczych, osiągnięcia w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;

•     znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej

i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład

w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;

•     udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;

•     inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

NABÓR: od 2 stycznia do 31 marca 2018 roku.

Więcej informacji po adresem: https://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.