facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w Programie LIDER

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w szóstym konkursie w Programie Lider. LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Informacja o pracy Działu Nauki na przełomie roku 2014/2015

W związku z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 78/2014 w sprawie ograniczenia w świadczeniu pracy na przełomie grudnia 2014 r. i stycznia 2015 r., uprzejmie informujemy, że  23, 24, 30 i 31 grudnia oraz 2 i 5 stycznia 2015 Dział Nauki  będzie nieczynny.

IV Noc Biologów

NOC BIOLOGÓW to ogólnopolska akcja, w której udział biorą uniwersyteckie Wydziały Przyrodnicze z całej Polski, w tym także Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

 

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie CHIST-ERA

  • CHIST-ERA- ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze. Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia: 1) Resilient Trustworthy Cyber-Physical Systems (RTCPS) oraz 2) Human Language Understanding: Grounding Language Learning (HLU).

  • Termin składania wniosków do 20 stycznia 2015 r.

II konkurs w ramach Programu Innowacje Społeczne - wyniki oceny merytorycznej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zakończyło ocenę merytoryczną wniosków złożonych w ramach II Konkursu Programu Innowacje Społeczne. Wśród wniosków rekomendowanych do finansowania jest wniosek pt. „ Społeczna Agencja Najmu jako instrument polityki mieszkaniowej w Polsce”. Wniosek złożyło konsorcjum w składzie: Fundacja Habitat for Humanity Poland, Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Śląski w Katowicach.  Kierownikiem projektu z ramienia UŚ jest  dr hab. Magdalena Habdas z Wydziału Prawa I Administracji.

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendia dla młodych wybitnych naukowców w 2014 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznała stypendia dla wybitnych młodych naukowców prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.

Jednym z laureatów konkursu jest pracownik Uniwersytetu Śląskiego dr Kamil Kamiński z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii.

Promocja doktorska

4 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w auli im. Kazimierza Lepszego w rektoracie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Bankowa 12), odbędzie się CXXXVI promocja doktorska.

Na uroczystość wręczenia dyplomów doktora habilitowanego i doktora nauk zapraszamy bliskich, przyjaciół i znajomych osób przystępujących do promocji oraz wszystkich zainteresowanych wydarzeniem.

Więcej informacji pod adresem: http://www.us.edu.pl/cxxxvi-promocja-doktorska

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursach: OPUS 8, PRELUDIUM 8, SONATA 8, BEETHOVEN

  • OPUS 8 – konkurs na projekty badawcze,  w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów
  • PRELUDIUM 8 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nieposiadając

M-ERA.NET – NCBiR ogłasza otwarcie naboru wniosków

6 czerwca 2014 otwarty został nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu M-ERA.NET. W ramach konkursu możliwe jest finansowanie badań obejmujących zagadnienia z zakresu technologii materiałowych.

Wnioski o dofinansowanie projektów badawczych mogą składać polscy przedsiębiorcy oraz konsorcja naukowe, w skład których wchodzą jednostki naukowe wyłącznie we współpracy z polskimi przedsiębiorcami.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza IV konkurs w programie PATENT PLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwojkou ogłosiło czwarty konkurs w programie Patent Plus, którego celem jest wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł, a maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu może wynieść nawet 800 tys. zł.

Nabór wniosków rozpoczął się 6 października i potrwa do 5 listopada 2014 r. do godz. 16.00.

Zmiana przepisów dotyczących płatnego urlopu naukowego

Zgodnie z art. 134 ust. 1 znowelizowanej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity Dz. U. 2014.1198) Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczanym jednego roku w celu prowadzenia badań poza uczelnią.

Zmiana przepisów dotyczących postępowań awansowych

Z dniem 1 października 2014 r.  weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003.65.595 z pózn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2014.1383)

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej ogłasza nabór wniosków w programie START 2015

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków w programie START (edycja 2015).

Stypendium START jest wyróżnieniem dla najzdolniejszych młodych badaczy, przyznawanym w dowód uznania dla ich dotychczasowych osiągnięć.

Regulamin konkursu i instrukcja przygotowania wniosku dostępne są pod adresem: http:/www.fnp.org.pl/oferta/start.

NCN ogłosiło wyniki konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6

Na stronie Narodowego Centrum Nauki znajdują się listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 16 września 2013 roku:

Prezentacja „Narodowe Centrum Nauki – finansowanie badań podstawowych”

Narodowe Centrum Nauki udostępniło na swojej stronie prezentację, która została omówiona przez przedstawicieli NCN podczas warsztatów dla pracowników administracji jednostek naukowych w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Lublinie.

Zapraszmay do obejrzenia prezentacji TUTAJ.

Rozstrzygnięcie III edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki 2013/2014

Pani dr Jolanta Gwioździk z Wydziału Filologicznego oraz pani dr Agnieszka Pieńczak z Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie zostały laureatkami  w ramach rozstrzygniętej III edycji konkursów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

INFECT-ERA – konkurs Narodowego Centrum Nauki na temat chorób zakaźnych

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

Innowacje społeczne – program NCBiR

Program ma na celu wsparcie sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

Informacja o terminie rozstrzygnięcia konkursów w ramach III edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuję, ze względu na duża liczbę wniosków złożonych na konkursy w ramach III edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, rozstrzygniecie konkursów nastąpi nie później, niż do końca I kwartału 2014 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.