facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Wiadomości

STRATEGMED - trzeci konkurs ogłoszony

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” - STRATEGMED. Na projekty poświęcone chorobom cywilizacyjnym NCBR przeznaczy kolejne 115 mln zł. Nabór wniosków rozpocznie się 15 września 2015 roku.

Proces aplikowania o krajowe projekty badawcze


Dział Nauki jest jednostką administracji centralnej nastawioną na pomoc pracownikom naukowo-dydaktycznym w pozyskiwaniu środków na badania. Dział Nauki jest jednostką, której zadaniem jest wspieranie kierowników projektów w obsłudze administracyjnej projektów oraz prawidłowej realizacji projektów badawczych.

 

Zapowiedź NCN konkursu POLONEZ

Konkurs POLONEZ 1 dedykowany jest naukowcom przyjeżdżającm z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach. Konkurs zostanie otwarty 15 września 2015 r. Tego samego dnia w systemie OSF zostanie udostępniony formularz umożliwiający przygotowanie i złożenie wniosku. Dokumentacja konkursowa w języku angielskim zostanie opublikowana na stronie NCN do końca lipca br.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza szósty konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłasza szósty konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Naukową COPERNICUS, którego celem jest wyróżnienie wybitnych uczonych z Polski i Niemiec, którzy mają szczególne zasługi dla polsko-niemieckiej współpracy naukowej.

Termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 15 czerwca 2015 r. o godz. 16.00

Zmiany w konkursach NCN

W ogłoszonych konkursach – OPUS 9, PREULDIUM 9, SONATA 9 -  Narodowe Centrum Nauki wprowadziło w regulaminie przyznawania środków istotne zmiany. Więcej informacji na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2015-03-18-zmiany-w-konkursach-ncn

 

Zmiany dotyczą w szczególności katalogu kosztów kwalifikowalnych w projektach. W ramach kosztów bezpośrednich nie mogą być finansowane m.in.:

konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego ogłasza konkurs o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych.

Wysokość Nagrody wynosi 50 000 złotych.

Nowe konkursy NCN

 

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór wniosków na projekty badawcze:

 

OPUS 9 - Konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

Więcej na stronie: http://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus-16-03-2015

 

Mobilność Plus

Do połowy kwietnia można składać wnioski do IV edycji programu „Mobilność Plus”.  Program skierowany do młodych naukowców, którzy chcą prowadzić badania naukowe w zagranicznych ośrodkach naukowych, mogą wziąć udział w programie „Mobilność Plus”. Dla uczestników programu przeznaczone jest wsparcie finansowe w wysokości 10 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów pobytu. Program zapewnia finansowanie pobytu uczestnika programu w jednostce naukowej z siedzibę poza Polską, która w sposób ciągły prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe.

Nowe konkursy w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Rozpoczyna swoją działalność nowy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Formuła ta jest wynikiem celów nakreślonych przez MNiSW, ale też uwag i opinii, jakie kierowano wobec poprzednich rozwiązań.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania wniosków o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, przyznawanych na podstawie  rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej.

Wyniki pierwszego konkursu TANGO

W dniu 4 lutego br. poznaliśmy wyniki pierwszego konkursu przedsięwzięcia TANGO, uruchomionego z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Na realizację najlepszych projektów naukowcy otrzymają z NCBR prawie 40 mln zł.

W I konkursie programu TANGO dofinansowanie w wysokości prawie 40 mln zł otrzyma 48 najlepszych spośród 210 zgłoszonych projektów.

Wśród 48 najlepszych projektów znalazło się aż 5 projektów z Naszej Uczelni.

Komunikat MNiSW dotyczący nowej formuły finansowania humanistyki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

MNiSW informuje, iż rozpoczyna swoją działalność nowy Narodowy Program Rozwoju Humanistyki. Zmiany dotyczą misji i celów NPRH oraz sposobu jego funkcjonowania. Mają odpowiadać na wyzwania polskiej humanistyki i wzmocnić jej pozycję międzynarodową. Formuła ta jest wynikiem celów nakreślonych przez MNiSW, ale też uwag i opinii, jakie kierowano wobec poprzednich rozwiązań. Zmiany zostały wypracowane przez nową Radę NPRH powołaną w maju 2014 r. przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie ERA-NET FACCE SURPLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie ERA-NET FACCE SURPLUS

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków wstępnych w ramach I międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET  FACCE SURPLUS. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu biologii produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

 

  • Termin składania wniosków do 4 marca 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza IV edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza IV edycję konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza X edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza X edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza X edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35 roku życia w chwili składania wniosku.

 

  • Termin składania wniosków do 31 marca 2015

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza X edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza X edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza X edycję konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Stypendium może być przyznane osobie prowadzącej działalność naukową, która nie ukończyła 35 roku życia w chwili składania wniosku.

 

  • Termin składania wniosków do 31 marca 2015

Luksemburska agencja FNR ogłasza konkurs w CORE 2015

Luksemburska agencja FNR ogłasza konkurs w CORE 2015

Luksemburska agencja Fonds National de la Recherche (FNR) ogłosiła konkurs CORE 2015. W ramach tego konkursu, w obszarze „Innovation in Services” będzie możliwe składanie do FNR wniosków na bilateralne, polsko-luksemburskie projekty. Obszar „Innovation in Services” obejmuje następujące zagadnienia:

 

  • projektowanie usług dla biznesu

  • rozwój i działanie systemów finansowych

  • bezpieczeństwo informacji

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie ERA-NET ERA-MIN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie ERA-NET ERA-MIN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w III międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach programu ERA-NET ERA-MIN. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu surowców nieenergetycznych.

  • Termin składania wniosków do 19 maja 2015

I Konkurs w ramach porozumienia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia RID „Rozwój Innowacji Drogowych”

I Konkurs w ramach porozumienia dotyczącego Wspólnego Przedsięwzięcia RID „Rozwój Innowacji Drogowych”

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie JPco-fuND

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie JPco-fuND           

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu JPco-fuND. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych.

  • Data otwarcia naboru wniosków 08.01.2015 r.

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie HERA

Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór wniosków w konkursie HERA

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum HERA ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze pt. Uses of the Past. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty humanistyczne, które próbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości i wyobrażenia o niej wpływają na naszą teraźniejszość oraz postawy wobec przyszłości.

  • Termin składania wniosków do 16 kwietnia 2015 r.

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Infekt-ERA ogłasza nabór wniosków

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Infekt-ERA ogłasza nabór wniosków

 

Narodowe Centrum Nauki wraz z konsorcjum Infect-ERA ogłasza nabór wniosków w konkursie na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu chorób zakaźnych. Na polskie projekty badawcze NCN przeznaczyło 500 tys. EUR.

Tematyka konkursu obejmuje następujące zagadnienia:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w konkursie w ramach Inicjatywy CORNET

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków w 19 międzynarodowym konkursie organizowanym w ramach Inicjatywy CORNET. NCBR zaplanowało budżet w wysokości 500 000 euro na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie.

 

  • Termin składania wniosków do 27 marca 2015 r. oraz w wersji papierowej 10 kwietnia 2015 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.