facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Inwestycje Aparaturowe I Granty Budowlane 2017

Przypominamy o możliwości składania wniosków do MNiSW w przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2017:

 1. inwestycje budowlane oraz inwestycje budowlanedotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej;

 2. zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą;

 3. rozbudową infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

  Zasady i tryb składania wniosków reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1693). Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-8-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-inwestycje-sluzace-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych.html.

                  W czerwcu zostanie uruchomiony kreator wniosków inwestycyjnych
  w systemie OSF pod adresem: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do. W związku z powyższym prosimy o składanie ww. wniosków w systemie OSF oraz dostarczenie do CBNWG – Działu Nauki
  w 2 egzemplarzach  wydruku części A oraz w 1 egzemplarzu pełnej wersji roboczej wniosku.
   

  Z uwagi na to, iż termin składania wniosków został ustalony przez MNiSW do 31 sierpnia 2016 r., został wyznaczony wcześniejszy wewnętrzny termin – 15 lipca 2016 r.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.