facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

I edycja programu „Doktorat wdrożeniowy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w I edycji programu „Doktorat wdrożeniowy”, pozwalającego ubiegać się o środki finansowe na prowadzenie stacjonarnych studiów doktoranckich rozpoczynających się w roku akademickim 2017/2018, na których kształcenie będzie odbywało się we współpracy z pracodawcą doktoranta.

Środki finansowe są przeznaczone na:

 • dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta,
 • finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Miesięczna kwota stypendium doktoranckiego dla jednego doktoranta wynosi 2.450,00 zł. Studia doktoranckie w ramach programu w roku akademickim 2017/2018 może rozpocząć nie więcej niż 500 osób. W konkursie może wziąć udział:

 • podstawowa jednostka organizacyjna uczelni w rozumieniu statutu uczelni,
 • uczelnia, w której zgodnie z jej statutem nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych,
 • jednostka naukowa Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, z późn. zm.),
 • instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.),
 • międzynarodowy instytut naukowy utworzony na podstawie odrębnych przepisów, działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca musi spełniać następujące warunki:

 • posiadanie kategorii naukowej A+ lub A,
 • prowadzenie studiów doktoranckich albo posiadanie jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie,
 • prowadzenie udokumentowanej i systematycznej współpracy z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej.

Wnioskodawca zgłasza do udziału w programie osobę posiadającą tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, przyjętą na stacjonarne studia doktoranckie rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018, która jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo przez inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu.

Wnioski będą oceniane przez zespół powołany przez Ministra. Przy ocenie będą uwzględniane następujące kryteria:

 • poziom naukowy (artystyczny) prac lub zadań i ich znaczenie dla rozwoju nauki (sztuki),
 • praktyczna użyteczność wyników prac lub zadań oraz ich znaczenie dla rozwoju innowacyjności i gospodarki,
 • znaczenie realizacji prac lub zadań dla rozwoju międzynarodowej współpracy w zakresie nauki (sztuki) i techniki,
 • możliwość współfinansowania przewidzianych do realizacji prac lub zadań z innych źródeł niż środki finansowe na naukę,
 • zgodność zadania planowanego do realizacji z celami polityki naukowej, naukowo­­­­‑technicznej, innowacyjnej i społecznej państwa,
 • doświadczenie i potencjał wnioskodawcy we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności badawczo-rozwojowej,
 • praktyczne znaczenie przedstawionej koncepcji prowadzenia studiów doktoranckich w ramach programu,
 • prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę.

Pracodawca doktoranta ma obowiązek wskazać spośród swoich pracowników kandydata na opiekuna pomocniczego. Opiekunem pomocniczym może być osoba posiadająca:

 • stopień naukowy doktora lub
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, lub
 • znaczące osiągnięcia w zakresie opracowania i wdrożenia w sferze gospodarczej lub społecznej oryginalnego rozwiązania projektowego, konstrukcyjnego, technologicznego lub artystycznego, o ponadlokalnym zakresie oraz trwałym i uniwersalnym charakterze.

W ostatnim roku studiów doktoranckich doktorant musi przedstawić rozprawę doktorską. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 30 czerwca 2017 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego: telefon (22) 621 78 83, e-mail: Konkurs.doktoraty@nauka.gov.pl.

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.