facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Dla młodych naukowców

        

 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

 

PRELUDIUM

konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę

ETIUDA

konkurs na stypendia doktorskie

SONATA

konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego

SONATA BIS

konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego

SONATINA

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

 

Realizację pomysłów młodych naukowców Uniwersytetu Śląskiego wspiera Dział Nauki, który jest jednostką administracji centralnej wspiera nauczycieli akademickich w pozyskiwaniu środków na badania podstawowe.


       Konkursy dla młodych naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która reazlizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w konkursach:

START roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań
MONOGRAFIE finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Konkursy dla młodych naukowców

 

 

http://langusta.edu.pl/wp-content/uploads/2012/12/mnisw-logo.png

DIAMENTOWY GRANT to program działa od 2012 roku i zapewnia młodym naukowcom niezależność finansową oraz otwiera szybszą drogę do doktoratu. Już po licencjacie lub po trzecim roku studenci mogą zostać kierownikami własnego projektu badawczego. Dzięki programowi ponad 300 wybitnych studentek i studentów może realizować swoje naukowe marzenia Od początku programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln złotych rozwój karier młodych naukowców.

Nabór wniosków raz w roku.


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.