facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Dla młodych naukowców


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z myślą o studentach i młodych pracownikach naukowych opracowało przewodniki szkicujące możliwości pozyskania środków na rozwój naukowy. Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią.

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla studentów. 

Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla studentów. Przewodnik po stypendiach, konkursach i programach dla młodych naukowców.

 

Ponadto Ministerstwo opracowało dokument przedstawiający zmiany w polskim ustawodawstwie związanym z nauką i szkolnictwem wyższym pt. "Co zyskali doktoranci i młodzi naukowcy".                                             


Rada Młodych Naukowców wydała dokument stanowiący cenną pomóc dla osób przystępujących do pisania apilkacji ofinansownaie własnych badań naukowych.

 

 


Konkursy dla młodych naukowców

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

LIDER

program dla młodych naukowców chcących zdobyć doświadczenie w kierowaniu realizacją projektu badawczego

 

        

 

Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, czyli prac eksperymentalnych lub teoretycznych podejmowanych przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów, bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne.

 

PRELUDIUM

konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę

ETIUDA

konkurs na stypendia doktorskie

SONATA

konkurs na projekty badawcze, którego celem jest wsparcie kierownika projektu w prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego

SONATA BIS

konkurs na projekty badawcze, mające na celu powołanie nowego zespołu badawczego

SONATINA

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem

 

Realizację pomysłów młodych naukowców Uniwersytetu Śląskiego wspiera Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką, które jest jednostką administracji centralnej integrującą funkcjonowanie dwóch działów: Działu Nauki oraz Biura Współpracy z Gospodarką w zakresie wspierania rozwoju nauczycieli akademickich, pozyskiwania środków na badania naukowe, promowania idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim Uniwersytetu, komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz nawiązywania relacji biznesowych z przedsiębiorstwami. Młodzi  Naukowcy Uniwersytetu Śląskiego mogą korzystać z fachowej pomocy pracowników Biura Rzecznika Patentowego UŚ, którego funkcję pełni Pełnomocnik Rektora ds. Transferu Wiedzy i Technologii w UŚ, posiadający wieloletnie doświadczenie z zakresu doradztwa w obszarze ochrony własności intelektualnej, tworzenia opisów patentowych, dokonywania zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP oraz współpracy z naukowcami-twórcami innowacyjnych rozwiązań. Rzecznik patentowy ma na swoim koncie realizację projektów Patent Plus oraz Kreator Innowacyjności realizowanych w MNiSW.


       Konkursy dla młodych naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) działa od 1991 roku. Jest pozarządową, apolityczną instytucją typu non profit, która reazlizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Młodzi naukowcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w konkursach:

START roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań
MONOGRAFIE finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych
SKILLS szkolenia z zakresu: zarządzanie badaniami naukowymi, transferu technologii i przedsiębiorczości, z komunikacji naukowej, upowszechniania nauki, zarządzania innowacyjnym przedsiębiorstwem

Konkursy dla młodych naukowców

 

 

http://langusta.edu.pl/wp-content/uploads/2012/12/mnisw-logo.png

DIAMENTOWY GRANT to program działa od 2012 roku i zapewnia młodym naukowcom niezależność finansową oraz otwiera szybszą drogę do doktoratu. Już po licencjacie lub po trzecim roku studenci mogą zostać kierownikami własnego projektu badawczego. Dzięki programowi ponad 300 wybitnych studentek i studentów może realizować swoje naukowe marzenia Od początku programu państwo wsparło kwotą 63,3 mln złotych rozwój karier młodych naukowców.

Nabór wniosków raz w roku.

http://langusta.edu.pl/wp-content/uploads/2012/12/mnisw-logo.png

MOBILNOŚĆ PLUS zapewnia młodym naukowcom, w tym uczestnikom studiów doktoranckich, finansowanie udziału w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych pod opieką wybitnych naukowców o międzynarodowym autorytecie w danej dziedzinie nauki. 

Nabór wniosków raz w roku.


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.