facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualne konkursy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DIAMENTOWY GRANT - VII EDYCJA 

Po raz siódmy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs dotyczący programu Diamentowy Grant. W ramach programu środki finansowe przeznaczone są na finansowanie badań naukowych prowadzonych przez wybitnie uzdolnionych studentów lub absolwentów. Ta forma wsparcia grupy młodych naukowców, prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badania o wysokim stopniu zaawansowania, umożliwia skrócenie ścieżki kariery naukowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz sposobu i terminu składania wniosków dostępne są na stronie MNiSW:  http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-vii-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant.html

Nabór wniosków do 14 stycznia br.

 
DIALOG

Trwa nabór wniosków w konkursie na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu w ramach programu DIALOG. Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

          „Doskonałość naukowa”

          „Nauka dla innowacyjności”

          „Humanistyka dla rozwoju”

Więcej na stronie: 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Nabór wniosków ciągły, trwa do 30 czerwca 2019 roku.

STYPENDIA DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

Stypendia przeznaczone są dla młodych badaczy zatrudnionych w ramach stosunku pracy w polskich jednostkach prowadzących działalność naukową. Stanowią one nagrodę za osiągnięcia naukowo-badawcze. Warunkiem, jaki muszą spełnić kandydaci, jest kontynuowanie pracy naukowej przez okres finansowania.

Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Wnioski należy kierować do MNiSW. Wnioski składają jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium. Przy ocenie wniosków zespół bierze pod uwagę osiągnięcia naukowe kandydata w okresie ostatnich 4 lat przed zgłoszeniem wniosku, uwzględniając następujące kryteria:

  • dorobek naukowy kandydata do stypendium, obejmujący w szczególności publikacje

w czasopismach naukowych, monografie, udział w realizacji projektów badawczych, osiągnięcia w zakresie zastosowań praktycznych badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zgłoszenia patentowe, uzyskane patenty, a także inne formy wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych;

•     znaczenie prowadzonych badań dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej

i innowacyjnej państwa oraz stopień, w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład

w rozwój dyscypliny bądź dyscyplin naukowych, związanych z obszarami zainteresowań badawczych kandydata do stypendium;

•     udział kandydata do stypendium w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej, udział w stażach i stypendiach zagranicznych lub udział w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie narodowym;

•     inne osiągnięcia kandydata do stypendium, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne.

Więcej informacji po adresem: https://www.nauka.gov.pl/stypendia-dla-mlodych-naukowcow/

Nabór wniosków od 2 stycznia do 31 marca 2018 roku.

 

Narodowego Centrum Nauki - otwarte

 

SONATINA 2

SONATINA 2 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej na stronie:https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina2

Nabór wniosków do 15 marca br.

UWERTURA 2

UWERTURA 2 - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/uwertura2

Nabór wniosków do 15 marca br.

ETIUDA 6

ETIUDA 6 - konkurs na stypendia doktorskie.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda6

Nabór wniosków do 15 marca br.

Narodowego Centrum Nauki - zapowiedzi

MINIATURA 2

MINIATURA 2 – konkurs na pojedyncze działania naukowe

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Nabór ciągły, na warunkach, które zostaną podane w ogłoszeniu na stronie NCN.

OPUS 15

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków od 15 marca do 15 czerwca br.

PRELUDIUM 15

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków od 15 marca do 15 czerwca br.


Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FNP - otwarte

MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Nabór w konkursie ciągły

START

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych uczonych, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Przyznanie stypendiów odbywa się w drodze konkursu, w którym uczeni będący uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki oceniają dorobek kandydatów. Dorobek ten musi być udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Rejestracja online w konkursie o stypendium START 2018 dla najzdolniejszych młodych uczonych rozpocznie się w połowie września. Planowany nabór wniosków do końca października 2018 roku.

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl

 


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.