facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualne konkursy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DIALOG

Trwa nabór wniosków w konkursie na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu w ramach programu DIALOG. Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

          „Doskonałość naukowa”

          „Nauka dla innowacyjności”

          „Humanistyka dla rozwoju”

Więcej na stronie: 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Nabór wniosków ciągły, trwa do 30 czerwca 2019 roku.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Trwa nabór wniosków na projekty badawcze w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki” w modułach Uniwersalia 2.1 oraz 2.2.

W ramach modułu Uniwersalia 2.1 finansowane są przekłady najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki obejmujących zarówno dawne, jak i współczesne teksty. Tłumaczenia na języki kongresowe (z priorytetem języka angielskiego) mają na celu włączenie do międzynarodowego obiegu najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki. Jednym z warunków przystąpienia do konkursu jest możliwość publikacji dzieła w wybranym renomowanym wydawnictwie zagranicznym.

Drugi z modułów – Uniwersalia 2.2 pozwoli na powiększenie polskiej biblioteki humanistycznej przez opracowanie wydań krytycznych najważniejszych dzieł humanistyki światowej. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty badawcze, których celem jest przygotowanie krytycznie skomentowanych i opracowanych naukowo przekładów na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego, w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł, prac i dokumentów historycznych.

 Więcej informacji można znaleźć tutaj. Nabór wniosków trwa do 4 sierpnia br.

 

Trwa nabór wniosków do MNiSW w przyznanie środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2018:

1)  inwestycję budowlaną oraz inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej;

2) zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną infrastrukturę badawczą;

3) rozbudową infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

Zasady i tryb składania wniosków reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1693). Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://www.bip.nauka.gov.pl/rozporzadzenia-nauka/rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-z-dnia-8-pazdziernika-2015-r-w-sprawie-szczegolowych-kryteriow-i-trybu-przyznawania-oraz-rozliczania-srodkow-finansowych-na-inwestycje-sluzace-potrzebom-badan-naukowych-lub-prac-rozwojowych.html

Termin składania wniosków został ustalony przez MNiSW do 31 sierpnia 2017 r.

 

Narodowego Centrum Nauki - otwarte

 

HARMONIA 9

HARMONIA 9 – konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/harmonia9

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

MAESTRO 9

MAESTRO 9 – konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe. Więcej na stronie:

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/maestro9

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

SONATA 13

SONATA 13 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Więcej na stronie:

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata13

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

SONATA BIS 7

SONATA BIS 7 – konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Więcej na stronie:

https://ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata-bis7

Nabór wniosków od 14 czerwca br.

MINIATURA 1

MINIATURA 1 – konkurs na pojedyncze działania naukowe. Więcej nastronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Nabór wniosków ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku.

Narodowego Centrum Nauki - zapowiedzi

PRELUDIUM 14

PRELUDIUM 14 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Więcej na stronie:

https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków do 22 czerwca br.

OPUS 14

OPUS 14 – konkurs na projekty badawcze,w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów.

https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków od 15 września br.

DAINA

DAINA –  Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba (LMT) organizuje nowy konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs przeznaczony jest dla polsko-litewskich zespołów realizujących projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. O przyznanie środków finansowych będą mogli się ubiegać wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/

Nabór wniosków do pierwszej edycji planowany jest we wrześniu 2017 roku.

HERA

HERA (Humanities in the European Research Area) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych

HERA jest siecią instytucji finansujących badania naukowe w Europie wspierającą projekty badawcze z zakresu humanistyki. 

W sierpniu tego roku sieć HERA planuje ogłoszenie nowego konkursu, którego roboczy temat brzmi: Public spaces: culture and integration in Europe. Wnioski w języku angielskim mogą składać grupy badawcze złożone z co najmniej czterech zespołów pochodzących z przynajmniej czterech krajów biorących udział w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie HERA:

Austria, Belgia (Walonia), Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/

Przewidywany termin składania wniosków to druga połowa października 2017. 

EqUIP

EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.Konkurs pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections jest ogłaszany przez NCN wraz z platformą EqUIP, której celem jest wspieranie badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych prowadzonych wspólnie przez naukowców z Indii i Europy. Wnioski, składane w języku angielskim, powinny obejmować zagadnienie badawcze dotyczące istotnych kwestii społecznych (zawartych w tytule konkursu, lecz nie tylko) nurtujących kraje europejskie oraz Indie. Zachęcamy do nadsyłania wniosków interdyscyplinarnych – łączących nauki humanistyczne i społeczne. Pozostałe dyscypliny badawcze również mogą zostać uwzględnione we wnioskach, przy czym dominującym elementem projektu powinny być badania związane z naukami humanistycznymi i społecznymi. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów pochodzących z przynajmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. W każdej grupie powinien znajdować się zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie indyjskich instytucji wspierających badania naukowe: Indian Council of Social Science Research lub Indian Council of Philosophical Research).

Kraje biorące udział w konkursie EqUIP:

Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Wielka Brytania

Harmonogram konkursu EqUIP: Planowany termin głoszenia konkursu: koniec sierpnia 2017;Termin składania wniosków: koniec listopada 2017; Wyniki konkursu: lipiec 2018 Rozpoczęcie projektów: styczeń 2019.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/


Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FNP - otwarte

MONOGRAFIE finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

 


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.