facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualne konkursy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

II edycja programu Doktorat wdrożeniowy

II edycja programu „Doktorat wdrożeniowy”. Celem programu jest  tworzenie warunków do rozwoju współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym a środowiskiem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach studiów doktoranckich oraz wprowadzenie możliwości kształcenia uczestnika studiów doktoranckich we współpracy
z zatrudniającym go przedsiębiorcą (lub innym podmiotem).

Środki finansowe są przeznaczone na:

  1. dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej w celu realizacji badań naukowych prowadzonych przez doktoranta;
  2. finansowanie stypendium doktoranckiego w okresie odbywania studiów doktoranckich przewidzianym w ich programie, nie dłuższym niż 4 lata.

Więcej na stronie: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/ogloszenie-konkursu-w-ramach-ii-edycji-programu-doktorat-wdrozeniowy.html

Nabór wniosków w terminie sześćdziesięciu dni od dnia ogłoszenia konkursu tj. od dnia 29 marca 2018 r.

NAWA

Polskie Powroty

Trwa nabór wniosków w ramach programu POLSKIE POWROTY. Program ma na celu zachęcić do powrotu polskich naukowców, którzy wzmocnią potencjał badawczy naszych ośrodków, poprzez stworzenie warunków umożliwiających podjęcie przez nich pracy w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub/i prac rozwojowych na światowym poziomie, wynagrodzenie odpowiadające europejskim standardom oraz możliwość stworzenia Grupy Projektowej to główne założenia Polskich Powrotów. Dzięki Programowi krajowe uczelnie i jednostki naukowe mają szansę pozyskać do współpracy specjalistów posiadających międzynarodowe doświadczenie oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej. Program otwarty jest dla wnioskodawców reprezentujących wszystkie dziedziny naukowe. Więcej na stronie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty

Nabór wniosków do 31 maja br.

 Inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2019

Trwa nabór wniosków do MNiSW  o przyznanie środków  finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych na rok 2019:

  1. inwestycję budowlaną oraz inwestycję budowlaną dotyczącą strategicznej infrastruktury badawczej;
  2. zakup, wytworzenie lub rozbudowę aparatury naukowo-badawczej stanowiącej dużą lub strategiczną  infrastrukturę badawczą;
  3. rozbudową infrastruktury informatycznej nauki w zakresie dużej lub strategicznej infrastruktury badawczej.

Zasady i tryb składania wniosków reguluje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych (Dz.U. z dnia 23 października 2015 r., poz. 1693). Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: https://bit.ly/2qGId53 .

Kreator wniosków inwestycyjnych został uruchomiony w systemie OSF pod adresem: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do.

Nabór wniosków do 31 sierpnia br.

DIALOG

Trwa nabór wniosków w konkursie na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu w ramach programu DIALOG. Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

          „Doskonałość naukowa”

          „Nauka dla innowacyjności”

          „Humanistyka dla rozwoju”

Więcej na stronie: 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Nabór wniosków ciągły, trwa do 30 czerwca 2019 roku.

 

Narodowego Centrum Nauki - otwarte

 

MINIATURA 2

MINIATURA 2 – konkurs na pojedyncze działania naukowe

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura2

 

Nabór wniosków do końca 2018 roku lub do wyczerpania środków

OPUS 15

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus15

Nabór wniosków od 15 marca do 15 czerwca br.

PRELUDIUM 15

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium15

Nabór wniosków od 15 marca do 15 czerwca br.

Narodowego Centrum Nauki - zapowiedzi

SONATA 14

konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków od 15 czerwca do 17 września br.

SONATA BIS 8

konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków od 15 czerwca do 17 września br.

HAROMINA 10

konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków od 15 czerwca do 17 września br.

MAESTRO 10

konkurs dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe.

Więcej na stronie:  https://www.ncn.gov.pl

Nabór wniosków od 15 czerwca do 17 września br.

SHENG 1

konkurs SHENG 1 na projekty badawcze realizowane przez zespoły polsko-chińskie w następujących dyscyplinach:

  • nauki o życiu (wszystkie panele dziedzinowe NZ)
  • nauki ścisłe i techniczne (wszystkie panele dziedzinowe ST)

oraz w wybranych dyscyplinach nauk społecznych. Szczegóły w ogłoszeniu o konkursie.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/wspolpraca-zagraniczna/wspolpraca-wielostronna/konkurs-sheng

Nabór wniosków od 15 czerwca do 17 września br.

 


Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FNP - otwarte

MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Konkurs odbywa się w trybie ciągłym. Zgłoszone wnioski rozpatruje Rada Wydawnicza na odbywających się mniej więcej co dwa miesiące posiedzeniach

Najbliższy termin nadsyłania wniosków na kolejne posiedzenie Rady Wydawniczej mija 28 maja br.

START

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych uczonych, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Przyznanie stypendiów odbywa się w drodze konkursu, w którym uczeni będący uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki oceniają dorobek kandydatów. Dorobek ten musi być udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Rejestracja online w konkursie o stypendium START 2018 dla najzdolniejszych młodych uczonych rozpocznie się w połowie września. Planowany nabór wniosków do końca października 2018 roku.

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl

 


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2018
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.