facebook twitter instagram issuu linkedin google+ research gate youtube ustv

Aktualne konkursy

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

DIALOG

Trwa nabór wniosków w konkursie na finansowanie projektów wspierających wymianę wiedzy, pomysłów i innowacyjnych rozwiązań, tworzenia platform współpracy, a także rozwijania dialogu w ramach programu DIALOG. Program obejmuje dofinansowanie działań w trzech obszarach:

          „Doskonałość naukowa”

          „Nauka dla innowacyjności”

          „Humanistyka dla rozwoju”

Więcej na stronie: 

http://www.nauka.gov.pl/projekty-i-inicjatywy/dialog.html

Nabór wniosków ciągły, trwa do 30 czerwca 2019 roku.

 

„Szlakami Polski Niepodległej” to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie i przygotowanie dokumentacji, edycji źródłowych, słownikowych i bibliograficznych, a także katalogów rozumowanych wydarzeń artystycznych związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski dotyczące finansowania projektów obejmujących zadania:

  • przyczyniające się do stworzenia fundamentów dla pogłębionych i syntetycznych badań nad problematyką dziejów Polski od XIX do XXI wieku, w tym z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa Kresów,
  • podejmujące problematykę dokonań Polski niepodległej, drogach wiodących do niepodległości i czynie niepodległościowym w różnych aspektach naukowych, artystycznych i popularyzatorskich, w tym stwarzających podstawy do współpracy międzynarodowej, tworzące nową bazę dokumentacyjną i źródłową pozwalającą nadać badaniom nad niepodległą Polską nową jakość i przyczyniające się do wyłonienia nowych zespołów badawczych, edukacyjnych i artystycznych,
  • wzmacniające świadomość historyczną społeczeństwa polskiego.


Bezpośrednim celem programu jest wsparcie inicjatyw naukowych i artystycznych związanych z zachowaniem i włączeniem w obieg kulturowy polskiego dziedzictwa niepodległościowego. Program umożliwi realizację przedsięwzięć o charakterze dokumentacyjnym, badawczym, archiwalnym, edytorskim i konserwatorskim. Ponadto stymulować będzie innowacyjne zespołowe przedsięwzięcia międzydziedzinowe z zakresu nauki i sztuki, przyczyniając się do integracji obrazu przeszłości Polski.

W ramach programu ministerstwo organizuje konkurs dotyczący finansowania projektów z zakresu dziedzin nauk humanistycznych i społecznych oraz sztuki, koncentrujących się wokół zagadnień dziejów ziem polskich od XIX do XXI w.

Więcej na stronie: http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/szlakami-polski-niepodleglej-mnisw-oglasza-konkurs-na-stulecie-niepodleglosci.html

Nabór wniosków do 30 października 2017 roku.

 

Narodowego Centrum Nauki - otwarte

 

PRELUDIUM 14

PRELUDIUM 14 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. Więcej na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium14

 

Nabór wniosków do 15 grudnia br.

OPUS 14

OPUS 14 – konkurs na projekty badawcze,w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Więcej na stronie:

https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus14

Nabór wniosków do 15 grudnia br.

DAINA 1

DAINA 1 –  Narodowe Centrum Nauki wspólnie z litewską agencją finansującą badania naukowe Lietuvos mokslo taryba (LMT) organizuje nowy konkurs DAINA na polsko-litewskie projekty badawcze. Konkurs przeznaczony jest dla polsko-litewskich zespołów realizujących projekty badawcze we wszystkich dyscyplinach naukowych. O przyznanie środków finansowych będą mogli się ubiegać wnioskodawcy realizujący badania podstawowe.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/daina1

Nabór wniosków do 15 grudnia br.

MINIATURA 1

MINIATURA 1 – konkurs na pojedyncze działania naukowe. Więcej nastronie: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/miniatura1

Nabór wniosków ciągły od 4 maja do 31 grudnia 2017 roku.

HERA

HERA (Humanities in the European Research Area) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych

HERA jest siecią instytucji finansujących badania naukowe w Europie wspierającą projekty badawcze z zakresu humanistyki. 

W sierpniu tego roku sieć HERA planuje ogłoszenie nowego konkursu, którego roboczy temat brzmi: Public spaces: culture and integration in Europe. Wnioski w języku angielskim mogą składać grupy badawcze złożone z co najmniej czterech zespołów pochodzących z przynajmniej czterech krajów biorących udział w konkursie.

Kraje biorące udział w konkursie HERA:

Austria, Belgia (Walonia), Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-08-28-nowy-konkurs-hera

Nabór wniosków do 24 października br.

EqUIP

EqUIP (EU-India Platform for Social Sciences and Humanities) – konkurs z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.Konkurs pt. Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections jest ogłaszany przez NCN wraz z platformą EqUIP, której celem jest wspieranie badań z obszaru nauk humanistycznych i społecznych prowadzonych wspólnie przez naukowców z Indii i Europy. Wnioski, składane w języku angielskim, powinny obejmować zagadnienie badawcze dotyczące istotnych kwestii społecznych (zawartych w tytule konkursu, lecz nie tylko) nurtujących kraje europejskie oraz Indie. Zachęcamy do nadsyłania wniosków interdyscyplinarnych – łączących nauki humanistyczne i społeczne. Pozostałe dyscypliny badawcze również mogą zostać uwzględnione we wnioskach, przy czym dominującym elementem projektu powinny być badania związane z naukami humanistycznymi i społecznymi. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej 3 zespołów pochodzących z przynajmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. W każdej grupie powinien znajdować się zespół badawczy z Indii mogący ubiegać się o finansowanie indyjskich instytucji wspierających badania naukowe: Indian Council of Social Science Research lub Indian Council of Philosophical Research).

Kraje biorące udział w konkursie EqUIP:

Finlandia, Francja, Indie, Norwegia, Polska, Słowenia, Wielka Brytania

Harmonogram konkursu EqUIP: Termin składania wniosków: 30  listopada 2017; Wyniki konkursu: lipiec 2018 Rozpoczęcie projektów: styczeń 2019.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2017-09-13-ogloszenie-konkursu-equip

Narodowego Centrum Nauki - zapowiedzi

SONATINA 2

SONATINA 2 - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/

Nabór wniosków od 15 grudnia br.

UWERTURA 2

UWERTURA 2 - konkurs na staże w zagranicznych zespołach naukowych realizujących granty ERC

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/

Nabór wniosków od 15 grudnia br.

ETIUDA 6

ETIUDA 6 - konkurs na stypendia doktorskie.

Więcej na stronie: https://www.ncn.gov.pl/

Nabór wniosków od 15 grudnia br.


Fundacji na rzecz Nauki Polskiej FNP - otwarte

MONOGRAFIE

Finansowanie publikacji oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń. 

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl/oferta/monografie/

Nabór w konkursie ciągły

START

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych uczonych, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. Przyznanie stypendiów odbywa się w drodze konkursu, w którym uczeni będący uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki oceniają dorobek kandydatów. Dorobek ten musi być udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych.

Rejestracja online w konkursie o stypendium START 2018 dla najzdolniejszych młodych uczonych rozpocznie się w połowie września. Wnioski w programie będzie można składać do końca października 2017 roku.

Więcej na stronie: http://www.fnp.org.pl/stypendia-start-rejestracja-online-od-polowy-wrzesnia-2/

 


 

Skróty

Biuletyn Informacji Publicznej
Copyright © 2001-2017
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.